گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

تازه ها

4 ماه

بهار ........

4 ماه

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

4 ماه

4 ماه

4 ماه

صورتگرِ نقاشم هر لحظه بتي سازم

4 ماه

مهدی قربانی ثمین

6 ماه

5 ماه

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

5 ماه

6 ماه

گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود