گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

تازه ها

16 روز

6 ماه

بهار ........

7 ماه

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

7 ماه

7 ماه

7 ماه

صورتگرِ نقاشم هر لحظه بتي سازم

7 ماه

مهدی قربانی ثمین

9 ماه

8 ماه

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

8 ماه

گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود