گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

تازه ها

1 ماه

9 ماه

1 سال

بهار ........

1 سال

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

1 سال

1 سال

1 سال

صورتگرِ نقاشم هر لحظه بتي سازم

1 سال

مهدی قربانی ثمین

1 سال

1 سال

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم
گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود