گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

تازه ها

3 ماه

10 ماه

بهار ........

10 ماه

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

10 ماه

10 ماه

10 ماه

صورتگرِ نقاشم هر لحظه بتي سازم

10 ماه

مهدی قربانی ثمین

1 سال

11 ماه

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

11 ماه

گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 177 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود