گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 175 نفر

تازه ها

1 ماه

بهار ........

1 ماه

آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است

1 ماه

1 ماه

1 ماه

صورتگرِ نقاشم هر لحظه بتي سازم

1 ماه

مهدی قربانی ثمین

4 ماه

2 ماه

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

2 ماه

3 ماه

گیتی‌چه شعر

/g/poetry

شعر

اعضای گیتی‌چه: 175 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود