💕سرنوشت بر حسب شانس نیست
بر حسب انتخاب است

چیزی نیست که در انتظارش نشست
بلکه چیزیست که باید آن را به دست آورد...

#فکر_زیبا

سرنوشت بر حسب شانس نیست بر حسب انتخاب است  چیزی ن