💕هیچوقت به دو چیز تکیه نکنید

1- آدم تازه به دوران رسیده

2- دیوار تازه رنگ شده

#فکر_زیبا

هیچوقت به دو چیز تکیه نکنید  1- آدم تازه به دوران