💕" قهر ، قهر ، تا روزِ قیامت ..."

این زیباترین دروغِ کودکی هایمان بود ...
قرار بود مثلاً دلخوریِ مان تا ابد کِش بیاید ،
اما با یک "ببخشید" ، سر و تهِ قضیه هم می آمد و دوباره مشغولِ بازی می شدیم ...
انگار هم نه انگار ، که قهر کرده بودیم !
بچگی ها ، در همین سادگی و بی شیلگی اش قشنگ بود .

امان از این بزرگ شدن ...
امان از این قهر هایِ بی صدایِ طولانی !
حالا قهرِ مان را جار نمی زنیم ،
خیرِ سرِمان مثلاً متمدن شده ایم ...
خیلی بی صدا می رویم ،
اما برای همیشه ...
اما بدونِ بازگشت ‌‌...
دلمان هم خوش است که بزرگ شده ایم !

#فکر_زیبا

 قهر  قهر  تا روزِ قیامت   این زیباترین دروغِ کود