💕سکه ها همیشه سر و صدا می کنند،
اما پول های کاغذی همواره ساکت اند

پس وقتی ارزش شما زیاد می شود
ساکت و فروتن باقی بمانید...

#فکر_زیبا

سکه ها همیشه سر و صدا می کنند اما پول های کاغذی ه