💕فوق العاده زیباست این متن👌

در کوچه ای وارد میشدم
پیری ازکوچه درآمد
پیرگفت: نرو
بن بست است
گوش نکردم رفتم
بن بست بود،برگشتم
سرکوچه که رسیدم
پیرشده بودم !
قدر تجربه های
بزرگترهارو بدونید...

#فکر_زیبا

فوق العاده زیباست این متن  در کوچه ای وارد میشدم