🔹
🔹
🔹
"کاسۀ واژگون"🔹
🔹
آن کاسۀ واژگون که خوانیمش آسمان
و به مرگ و زندگی خانه گرفته ایم در زیر آن
دستها را به سوی آن به نیاز بر مکن
کاو نیز چون من وتو بَود سخت ناتوان
ادوارد فیتز جرالد

Inverted Bowl
And that inverted Bowl we call The Sky,
Whereunder crawling coop't we live and die,
Lift not thy hands to it for help -- for It
Rolls impotently on as Thou or I
Edward Fitzgerald

اصل رباعیِ خیام:
نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است

برگرفته از کتاب "در قلمرو زرین"
اثر حسین الهی قمشه ای
#کاسۀ_واژگون #آسمان #ادوارد_فیتزجرالد #در_قلمرو_زرین #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Inverted_Bowl #Sky #Edward_Fitzgerald #In_the_Realm_of_Gold #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹