🔹
🔹
🔹
"یکی بسیار و بسیار اندکی شد"🔹
🔹
سرآغاز داستان های کودکان در فرهنگ ما این است که
"یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود."
این عبارت ساده وکودکانه به حقیقت سرآغاز داستان آفرینش
و درس اوّل و آخر در همه معارف بشری است
و چنانکه همۀ داستان های کودکان در پس این عبارت بدیع می آید
تمامی نمایشنامه های عالم نیز در پی این پیش پرده اجرا می شود.
آن یکی که جز او نبوده و نیست همان شاهد دلارایی است که
در حجلۀ غیب با خویشتن نرد عشق می باخت
و از مشاهدۀ جمال خویش عین مستی بود
و به مصداق مستی و راستی راز خود را فاش کرد
و ناگهان، بی اعتنا به مقام جلال خویش
مست از پرده بیرون تاخت و بر سر بازار کثرت
هنگامۀ حسن و ملاحت و معرکۀ معشوقی و دلبری به راه انداخت
و به تماشای او آشوب قیامت برخاست
و عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
و آن پادشاه ِاقلیم وحدت با گدایان کوی کثرت همنشین گردید
و یکی از عاشقان با حیرت گفت:

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه
مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه
حافظ

برگرفته از کتاب "کیمیا 12"
به قلم حسین الهی قمشه ای
تصویر: مسجد نصیرالملک شیراز
#داستان #آفرینش #کیمیا_12 #حسین_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#Story #Creation #Kimia12 #DrElahiGhomshei #Ghomshei #Instagram #Official

اینستاگرام صفحه رسمی حسین الهی قمشه ای

🔹