- اگر جنیفر سه ساعت در استخر شنا می‌کرده پس دس...

- اگر جنیفر سه ساعت در استخر شنا می‌کرده پس دست‌هایش باید چروک شده باشد . - پس در نتیجه جنیفر قاتل است..! پاسخ تست https://gitishow.com/p/5ece035ef97b4d6ca87e243a