- اگر جنیفر سه ساعت در استخر شنا می‌کرده پس دست‌هایش باید چروک شده باشد .

- پس در نتیجه جنیفر قاتل است..!

پاسخ تست
https://gitishow.com/p/5ece035ef97b4d6ca87e243a