مری و بن همراه با چهار دوستشان زندگی می‌کردند. یک روز بن به خانه آم...

مری و بن همراه با چهار دوستشان زندگی می‌کردند یک روز بن به خانه آمد...
مری و بن همراه با چهار دوستشان زندگی می‌کردند. یک روز بن به خانه آمد و جسد مری را روی مبل پیدا کرد. او با پلیس تماس گرفت. کارآگاه رسید و فهمید مدت زیادی از قتل مری نگذشته است و از هر چهار دوست بازجویی کرد: میا گفت در آشپزخانه بوده و دو ساعت پیش به خانه آمده و به آشپزخانه رفته است. جان گفت در حال مطالعه در باغچه بوده و آن روز جایی نرفته است. جنیفر گفت سه ساعت بوده که در استخر شنا می‌کرده است. جین گفت در اتاقش نقاشی می‌کرده کارآگاه از همه خواست دست هایش را نشان دهند و قاتل را پیدا کرد. به نظر شما قاتل کسیت و آقای استیونز چطور او را پیدا کرد. پاسخ تست کمی بعد...🧩🧩 #معما #چیستان