مری و بن همراه با چهار دوستشان زندگی می‌کردند. یک روز بن به خانه آمد و جسد مری را روی مبل پیدا کرد. او با پلیس تماس گرفت.

کارآگاه رسید و فهمید مدت زیادی از قتل مری نگذشته است و از هر چهار دوست بازجویی کرد:

میا گفت در آشپزخانه بوده و دو ساعت پیش به خانه آمده و به آشپزخانه رفته است.

جان گفت در حال مطالعه در باغچه بوده و آن روز جایی نرفته است.

جنیفر گفت سه ساعت بوده که در استخر شنا می‌کرده است.

جین گفت در اتاقش نقاشی می‌کرده

کارآگاه از همه خواست دست هایش را نشان دهند و قاتل را پیدا کرد. به نظر شما قاتل کسیت و آقای استیونز چطور او را پیدا کرد.

پاسخ تست کمی بعد...🧩🧩

#معما #چیستان

مری و بن همراه با چهار دوستشان زندگی می‌کردند یک