هرکسی را همدم غمها و تنهایی مدان سایه هم راه ت...

هرکسی را همدم غمها و تنهایی مدان سایه هم راه تو م
هرکسی را همدم غمها و تنهایی مدان
سایه هم راه تو می آید ولی همراه نیست

#مولانا