محاسبات شگفت هندسی در فضاپردازی بازار تاریخی #...

محاسبات شگفت هندسی در فضاپردازی بازار تاریخی تبری
محاسبات شگفت هندسی در فضاپردازی بازار تاریخی #تبریز !

این طرح های فوق العاده نشانگر پیشینه بلند معماری و مهندسی در این کهن شهر ایران زمین است..