آیا می دانید ...؟🇵🇰 تا سال ١٣٢٦ ایران با هن...

آیا می دانید 🇵🇰 تا سال ١٣٢٦ ایران با هند همسایه ب
آیا می دانید ...؟🇵🇰

تا سال ١٣٢٦ ایران با هند همسایه بود و کشوری بنام #پاکستان وجود نداشت. نام "پاکستان" آمیزه ای از نام 5 ناحیه اصلی آن است!

▪️پنجاب
▪️افغان
▪️کشمیر
▪️سند
▪️بلوچستان