#پدر یعنی همان دستی که وقت ترس و گریز شانه هایت را می فشارد..
پدر یعنی یک آغوش باز تا ابد...
پدر یعنی: اونی که کف تموم شهرو جارو میزنه که زن و بچه اش کف خونه کسی رو جارو نزنه!
هیچ قهرمان ماراتنی به اندازه پدرم
به دنبال نان ندویده است…
دوستت دارم پدرم

پدر یعنی همان دستی که وقت ترس و گریز شانه هایت را