وقتى يک شخص جوان غمگين ميشود
سيستم ايمنى بدنش قوى تر ميشود

ولى اگر يک شخص پير غمگين شود
سيستم ايمنى بدنش ضعيف تر ميشود

دل پدر و مادرمونو نشكونيم❤️

وقتى يک شخص جوان غمگين ميشود سيستم ايمنى بدنش قوى