پدر اگه پولداراست
همه جوانیش راداده
واگربی پول است همه زندگیش را
تا نانی لای سفره گذارد وتو بزرگ شوی ..
و برایش همین بس که بگویندسرسفره پدرش بزرگ شد
تقدیم به همه پدران سرزمینم

پیشاپیش روز تون مبارک

پدر اگه پولداراست همه جوانیش راداده واگربی پول اس