حضرت علی (؏) فرمودند: (ارزش) جوانى را جز پیرا...

حضرت علی ؏ فرمودند ارزش جوانى را جز پیران نمى شنا
حضرت علی (؏) فرمودند:

(ارزش) جوانى را
جز پیران نمى شناسند؛
(ارزش) آرامش را
جز گرفتاران نمى شناسند
(ارزش) سلامت را
جز بیماران نمى شناسند
(ارزش) زندگى را
جز مُردگان نمى دانند