انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عمیق تر باشد ،...

انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرا
انسان همچون رودخانه است؛
هر چه عمیق تر باشد ،
آرام تر و متواضع تر است.

منتسکیو