به دام تعصبات نیافتید که این زندگی نتیجه ی تفک...

به دام تعصبات نیافتید که این زندگی نتیجه ی تفکر د
به دام تعصبات نیافتید که این زندگی نتیجه ی تفکر دیگران است
اجازه ندهید سر و صدای عقاید دیگران ، صدای درون شما را خفه کند ...

« استیو جابز »

#استیو_جابز