اگر هفته ای یک کتاب تمام کنم، در کل عمرم نهایت...

اگر هفته ای یک کتاب تمام کنم، در کل عمرم نهایتا چ
اگر هفته ای یک کتاب تمام کنم، در کل عمرم نهایتا چند هزار کتاب خوانده ام که حتی یک هزارم کتابهای موجود در بزرگترین کتابخانه های زمان ما نمیشود.
نکته اش این است که بدانیم کدام کتابها را بخوانیم!

کارل سیگن (۱۹۳۴-۱۹۹۶) اختر فیزیکدان