هرچی که هستی بهترینش باش. #آل_پاچینو

هرچی که هستی بهترینش باش  آل_پاچینو
هرچی که هستی بهترینش باش.

#آل_پاچینو