گیتی‌چه گلستان سعدی

/g/golestan_saadi

گلستان سعدی

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

تازه ها

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 114 - دو کس مردند و حسرت بردند: یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه دانست و نکرد

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 113 - حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 112 - قَحبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شِحنۀ معزول از مردم‌آزاری

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 111 - همه کس را دندان به ترشی کُند شود، مگر قاضیان را که به شیرینی

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 110 - شاه از بهر دفع ستمکارانست و شحنه برای خونخواران و قاضی مصلحت جوی طراران

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 109 - نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 108 - بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست راهست خاتم در انگشت چپ چرا می‌کنند

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 107 - اول کسی که عَلَم بر جامه کرد و انگشتری در دست، جمشید بود

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 106 - درویشی به مناجات در، می‌گفت: یاربّ بر بدان رحمت کن که بر نیکان خود رحمت کرده‌ای

2 سال

گلستان سعدی - باب هشتم در آداب صحبت - بخش 105 - مقام را سه شش می‌باید ولیکن سه یک می‌آید
گیتی‌چه گلستان سعدی

/g/golestan_saadi

گلستان سعدی

اعضای گیتی‌چه: 9 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود