چه خوش صیدم کرد (غزلی از حافظ)

چه خوش صیدم کرد غزلی از حافظ

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد

ز هر در میدهم پندش ولیکن در نمی گیرد

 

خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو

که نقشی از خیال ما از این خوشتر نمی گیرد

 

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده ی رنگین

که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد

 

صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد

 

من این دلق مرقع رابخواهم سوختن روزی

که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد

 

از آن رو هست یا ران را صفاها با می لعلش

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد

 

سر و جشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بر دوز

برو کین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد

 

میان گریه می خندم که پون شمع اندر این مجلس

زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد

 

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد

 

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد

 

من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندر وار

اگر می گیرد این آتش زمانی ور نمی گیرد

 

خدا را رحم ای منعم که درویش سر کویت

دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد

 

بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد

 

 

حضرت حافظ شیرازی