پنجم دی ماه ۱۳۱۷….
ماندگار روزی است در تاریخ‌هنرهای نمایشی
و فرهنگ این سرزمین…
جناب مستطاب #بهرام_بیضایی
..“…تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس”

shamsaiemojdeh
#بیضایی
#بهرام_بیضائی
#۵دی
#هنرهای_نمایشی

اینستاگرام Habib Rezaei

پنجم دی ماه ۱۳۱۷… ماندگار روزی است در تاریخ‌هنرها