نه ماهیِ‌ کوچکِ بی‌چراغ!
تو اشتباه می‌کنی،
همه‌ی ما جوری ساده
در شمارشِ رودهای به دریا رسیده ...
اشتباه کرده‌ایم.
گاه در حوضکِ خاموش هرشبی،حتی ،
می‌توان از تمرینِ رود و چراغ ونجوا ،
به دریا رسید.

#سیدعلی_صالحی
#2022

اینستاگرام Habib Rezaei

نه ماهیِ‌ کوچکِ بی‌چراغ  تو اشتباه می‌کنی  همه‌ی