ماگدالنا اندرسون، اولین نخست‌وزیر زن سوئد تنها چند ساعت پس از انتصاب تاریخی خود مجبور به استعفا شد.

این استعفا زمانی کلید خورد که حزب سبز یکی از شرکای کوچک حزب سوسیال دموکرات‌های اندرسون گفت که بخشی از دولت وی نخواهد بود و بودجه پیشنهادی‌اش در پارلمان به تصویب نرسید.

اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ ماگدالنا اندرسون اولین نخست‌وزیر زن سوئد تنها چ