استانداری تهران: دورکاری کارمندان ادارات تهران لغو شده و از فردا باید تمام کارمندان در محل کار خود حاضر شوند. ساعت کاری از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.



اینستاگرام خبرگزاری فارس

‌ استانداری تهران دورکاری کارمندان ادارات تهران ل