مگر بهارش، بهار بود و گل داد که حالا خزانش خزان باشد و برگ ریزان…
________________________________
Photo: zebrastudio
Makeup&Style: heydaymakeup
Hairstyle: niloufarcham_hairstylist
Suit: Elham Haddadi

اینستاگرام Behnoush tabatabaei,Ph.D

مگر بهارش  بهار بود و گل داد که حالا خزانش خزان ب