مَن مَنِ مَن ، مَن مَنِ بی رنگ و بی تأثیر نیست
هیچ کس با مَن مَنِ مَن ، مثل مَن درگیر نیست
شعر:ناصر فیض

اینستاگرام Bahram Afshari

مَن مَنِ مَن  مَن مَنِ بی رنگ و بی تأثیر نیست هیچ