خبری نیست …

باشه هم خوب نیست

تو این روزهای سخت مواظب خبر های خوب باشید چون‌غنیمته

عکس :فتاح ذى نورى

اینستاگرام Bahram Afshari

خبری نیست …  باشه هم خوب نیست  تو این روزهای سخت