و تولدی دیگر را پشت سر گذاشتم در سالی سیاه و جهانی ناسازگار
ممنونم و بسیار سپاسگزار و قدر دان تمام عزیزانی که مرا با تبریکشان شادمان کردند
سایه تان تا همیشه مستدام

اینستاگرام Roya Mirelmi

و تولدی دیگر را پشت سر گذاشتم در سالی سیاه و جهان