…بوی جوی مولیان
یاد یار مهربان
آوای بنان….
#سرزمین_من #یاد #روزهای #آرام
#افغانستان #ایران

اینستاگرام Afsaneh Baygan | افسانه بایگان

…بوی جوی مولیان یاد یار مهربان آوای بنان… سرزمین_