جناب#ناصر_تقوایی تولدتان مبارک؟می دانم بی‌خاصیت‌ترین و‌قدرنادیده‌ترین تبریک کائنات است.
چون قدری برایش نیست.

چه فخر و چه جهانی پشت
هرکلام‌و‌قلم و‌قدم شماست…
و چه سدی ساختن از نساختن برای شما،در همه این سالها…
چه شاهکارهایی منتظرتولد هستن در ذهن و قلم و‌خیال شما
و
چه روح و اندیشه‌های تشنه‌ای که میتوانند و می‌توانستند از دریای مواج ایده‌ها و اندوخته‌ها و دانش شما سیراب شوند و امروز…. بماند.

به هر روی،برای هر اهل هنر و قلم و فرهنگ،این روز«عزیز»است.
ای نابغه
گوشه نشین…همین

#ناصرتقوایی
#دایی_جان_ناپلئون
#ناخداخورشید #آرامش_در_حضور_دیگران
#کاغذ_بی_خط
#چای_تلخ
#ای_ایران
#مرضیه_وفامهر
#حبیب_رضایی
#مستند

اینستاگرام Habib Rezaei

جنابناصر_تقوایی تولدتان مبارکمی دانم بی‌خاصیت‌تری