🌺میگویند فرشته ها همیشه هستند
و برایت از خدا
آرزوهای زیبا تمنا میکننـد

فرشته ی اول

#فکر_زیبا

میگویند فرشته ها همیشه هستند