💕 بیایید این ماهِ رمضان را
روزه ی"حق"هم بگیریم
که "حق"
بی رحمانه ترین خوردنیِ این روزهاست
ما به حق خوری ، خو گرفته ایم !#فکر_زیبا

 بیایید این ماهِ رمضان را روزه یحقهم بگیریم که حق