در روز درختکاری یادی کنیم از درختی که 166 میلیارد تومن برای فوتبال ایران هزینه داشت.

#عجیب_ترین_ها

در روز درختکاری یادی کنیم از درختی که 166 میلیارد