هیچ وقت از کسی نپرسید درست یا نادرست چیست

هیچ وقت از کسی نپرسید درست یا نادرست چیست. زندگی، آزمونی برای پیدا کردن پاسخ است. هرکس باید آگاه، ‌هشیار و مراقب باشد و زندگی را بیازماید تا دریابد چه چیزی برای او خوب است. هرچه به شما آرامش ببخشد، شما را مسرور کند، به شما خلوص ببخشد و شما را به هستی و هماهنگی عظیم آن نزدیکتر سازد، خوب است. هرچه تضاد، ناسازگاری،‌ فلاکت و درد در شما ایجاد کند،‌ نادرست است. هیچکس دیگری نمی تواند در این مورد برای شما تصمیم بگیرد؛ زیرا هرکسی دنیا و حساسیت های خاص خود را دارد. همه ما بینظیر هستیم. بنابراین،‌ فرمولها موثر نخواهند بود. کل دنیا شاهد و گواه این موضوع است. گاهی ممکن است مرتکب کاری شوید که نادرست است،‌ اما همین کار به شما تجربه می دهد و آگاه می شوید که از چه چیزی باید اجتناب کنید. گاهی ممکن است کاری خوب انجام دهید و پاداش عظیمی دریافت کنید. پاداش همین جا و در همین زمان داده می شود. هر عمل، بی تردید نتیجه ای در پی دارد. هشیار باشید و نگاه کنید. افراد بالغ کسانی هستند که نگاه کرده اند و دریافته اند درست یا غلط چیست و بد یا خوب کدام است. آنها با تجربه کردن و پیدا کردن پاسخ، به اقتدار عظیمی رسیده اند. شاید تمام دنیا یک چیز بگوید، اما برای آنها فرقی نمی کند. آنها تجربه خود را دارند و همین کافی است. #اشو