پندهای 22گانه زرتشت بزرگ در 3700 سال پيش

1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نیامده است رنج و اندوه مبر 2. پیش از پاسخ دادن بیاندیش 3. هیچکس را تمسخر مکن 4. نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور 5. خود برای خود، همسر برگزین 6. به ضرر کردن کسی خوشنود مشو 7. تا جایی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما 8. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی 9. از هرکس و هرچیز مطمئن مباش 10. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی 11. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی 12. سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی 13. با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی 14. راستگو باش تا پایدار باشی 15. فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی 16. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی 17. نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی 18. دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی 19. مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی 20. جوانمرد باش تا آسمانی باشی 21. روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز 22. هرگز ترسو و بدخو نباش.