💕توکل چه کلمه زیباییست...
"تو" و "کل"...
وقتی"تو" ، "کل"را داری...
به چه می اندیشی؟
ناراحت چه هستی؟
وقتی با کلْ هستی...
با کل دنیا
با کل جهان هستی
دلت قرص باشد...
چه زیباست"توکل"

#فکر_زیبا

توکل چه کلمه زیباییست تو و کل وقتیتو  کلرا داری ب