💕خداوند به هرکس
از او بخواهد
بی‌حساب می‌بخشد ،
یادمان باشد از او بخواهیم
و صبور باشیم
چون پاسخ او مثبت است ،
شاید کمی دیرتر
اما قطعا بسیار بهتر خواهد داد...

#فکر_زیبا

خداوند به هرکس از او بخواهد بی‌حساب می‌بخشد  یادم