💕قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه ...

پس دائم با خودت تکرار کن

من تمام لحظات

منتظر عالیترین اتفاق ها هستم

#فکر_زیبا

قانون انتظار میگه   منتظر هر چی باشی وارد زندگیت