🔺این ماسک که از گنجینه پازیریک روسیه کشف شد بر روی صورت افراد مدفون قرار می گرفت که نشانگر تدفینى خاص در میان فرهنگ سکاها بوده است.#اطلاعات_عمومی

این ماسک که از گنجینه پازیریک روسیه کشف شد بر روی