راه های تشخیص خشونت علیه زنان آورده شده است. چه مردانی خشونت بیش تری در روابط خود دارند؟ خشونت خانگی چیست و چه ارتباطی با خشونت علیه زنان دارد؟