هزار بار پیاده طواف کعبه کُنی
قبول حَق نشود، گر دلی بیازاری

بده تو مُلکت و مال و دلی به دست آوَر
که دلْ ضیا دهدت در لَحَد، شبِ تاری

#مولانا

هزار بار پیاده طواف کعبه کُنی قبول حَق نشود گر دل