عیسی مسيح از مسيری مي‌گذشت
يك نفر با او برخورد نمود.

به محض ديدن مسيح به او فحاشی كرد و گفت:
ای پسر بی اصل و نسب!
مسيح در پاسخ گفت:
سلام ای انسان باشرافت و ارزشمند!!
اطرافيان تعجب کردند و از مسيح پرسيدند:

او به تو فحاشی كرد، چه طور شما به او اين
قدر احترام ميگذاريد؟ مسيح پاسخ داد:
هر كسی آنچه را دارد خرج ميكند.

چون سرمايه او اين بود به من بد گفت،
و چون در ضمير من جز نيكويی نبود
از من جز نيكويی بیرون نمی‌آيد.
ما فقط آنچه را كه در درون داريم
ميتوانيم از خود نشان دهيم.

عیسی مسيح از مسيری مي‌گذشت  يك نفر با او برخورد ن