فردى گوسفند دیگری میدزدید
و گوشتش را صدقه می‌کرد!
از او پرسیدند که این چه معنی دارد؟
گفت : ثواب صدقه با گناه دزدی برابر گردد
و درمیانه پیه و دنبه‌اش اضافی باشد برای من!

عبید زاکانی

#عبید_زاکانی

فردى گوسفند دیگری میدزدید  و گوشتش را صدقه می‌کرد