در نهایت، آنچه در ذهن ما خواهد ماند حرفهای دشم...

در نهایت، آنچه در ذهن ما خواهد ماند حرفهای دشمنان
در نهایت، آنچه در ذهن ما خواهد ماند
حرفهای دشمنانمان نیست
بلکه سکوت دوستانمان است.


👤 مارتین‌لوتر