عاقل همه آنچه را که میداند نمیگوید، ولی آنچه ر...

عاقل همه آنچه را که میداند نمیگوید، ولی آنچه را ک
عاقل همه آنچه را که میداند نمیگوید،
ولی آنچه را که میگوید میداند...


#ارسطو