میدونی مرد کیه؟؟؟

اگر دست کسی رو
گرفتی و پس نزدی مردی
اگر درد داشتی و دم نزدی مردی
اگر غم داشتی و غم ندادی مردی
اگر نداشتی و بخشیدی مردی
اگر کم آوردی ولی کم نذاشتی مردی
اگر دلت گرفت ولی دلگیر نکردی مردی
اگر از خودت گذشتی مردی
اگر گردنت رو به زمین خم بود مردی
اگر جلوی نامرد قد علم کردی مردی

به سلامتیی تمام
اونایی کہ وجودشون مرده🌺🍃

میدونی مرد کیه      اگر دست کسی رو گرفتی و پس نزد