مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 81 - تفسیر و هو معکم اینما کنتم - بار دیگر ما به قصه آمدیم

مولوی - مثنوی معنوی - دفتر اول - بخش 81 - تفسیر و هو معکم اینما کنتم - بار دیگر ما به قصه آمدیم

بار دیگر ما به قصه آمدیم

ما از آن قصه برون خود کی شدیم

گر به جهل آییم آن زندان اوست

ور به علم آییم آن ایوان اوست

ور به خواب آییم مستان وییم

ور به بیداری به دستان وییم

ور بگرییم ابر پر زرق وییم

ور بخندیم آن زمان برق وییم

ور بخشم و جنگ عکس قهر اوست

ور بصلح و عذر عکس مهر اوست

ما کییم اندر جهان پیچ پیچ

چون الف او خود چه دارد هیچ‌هیچ